Security concept illustration of people holding a chain

بلاک چیست؟

به مجموعه ای از تراکنش های که به یک بلاک چین اضافه می شود ، بلاک گفته می شود.

بلاک چیست؟

عبارات و اصطلاحات زیادی در حوزه بلاکچین و ارزهای دیجیتال وجود دارد که وقتی این عبارات را به بخش های کوچکتر تقسیم کنیم به معانی جالبی دست پیدا خواهیم کرد.

به مجموعه ای از تراکنش های که به یک بلاک چین اضافه می شود ، بلاک گفته می شود.

هر بلاک دارای سه نوع اطلاعات میباشد

هر بلاک به بلاک قبلی خود بستگی دارد و قسمتی از اطلاعات بلاک قبلی را خود ذخیره میکند و با کامل شدن یک بلاک راه برای بلاک بعدی باز میشود و به این ترتیب یک زنجیره از بلاک های تشکیل میشود که به آن بلاک چین میگوییم .

چندین بلاک = بلاک چین

روند ایجاد بلاک ها چگونه است  ؟

وقتی که یک تراکنش در شبکه بیت کاین صورت میگیرد این تراکنش به بلاک چین اضافه نمی شود در ابتدا دربین تراکنشهای تایید نشده(حوض تراکنش ها ) نگهداری می شود و بعد ماینرها این تراکنش های تایید نشده را جمع آوری و به آنها بلاک هدر(مجموعه ای از متادادهایی در خصوص بلوک )  مختص آن بلاک را اختصاص می دهند و سپس بلوک مورد نظررا در بلاک چین اضافه می کنند .

متاداده چیست ؟ داده ای است برای اشاره و توضیح در مورد داده دیگری، که حاوی اطلاعات مفیدی به عنوان برچسب می باشد .